Tilsynsrådet tror mørketallene er store når det gjelder brudd på advokaters rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven

Advokater sendte 16 meldinger om mistenkelige transaksjoner i 2021. Tilsynsrådet tror imidlertid mørketallene er store, ifølge ny nasjonal risikovurdering.
Foto: Tore Meek/NTB
Foto: Tore Meek/NTB

Økokrim og PST har offentligjort sin nye nasjonale risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering (NRA 2022), som er utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Det er Økokrim som har utarbeidet risikovurderingen for hvitvasking. Ifølge politienheten vurderes advokater å ha høyere risiko for å bli benyttet til hvitvasking av utbytte fra kriminalitet, enn i forrige NRA. Dette skyldes primært bedre informasjonsgrunnlag.

«Blant advokater har eksempelvis Tilsynsrådet avdekket alvorlige mangler», heter det i rapporten.

Økokrim påpeker at arbeidet til Tilsynsrådet fortsatt er preget av uklarheter rundt hvitvaskingsloven og rekkevidden av advokaters taushetsplikt.

«Uklarhetene omfatter rekkevidden av lovens transaksjonsbegrep og rekkevidden av særskilte unntak fra advokatenes rapporteringsplikt», skriver Økokrim.

– Generelt svak risikoforståelse

Økokrim viser til at profesjonelle hvitvaskere ofte samarbeider med advokater og revisorer for å gjennomføre hvitvasking.

I et eget avsnitt om advokater, der det vises til hva som utgjør sårbarheter for hvitvasking innenfor bransjen, skriver Økokrim:

«Siste års tilsynsaktivitet har ifølge Tilsynsrådet avdekket en generelt svak risikoforståelse blant advokater når det gjelder egen virksomhet, samt en manglende forståelse av rekkevidden av lovens transaksjonsbegrep. Det avdekkes ofte svakheter i foretakenes virksomhetsinnrettede risikovurdering.»

«Det har også blitt avdekket svikt i etterlevelsen av interne rutiner, blant annet som følge av mangelfulle internkontrollrutiner i de større advokatforetakene. Tilsynsrådet tror mørketallene er store hva gjelder brudd på advokaters rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven da det er avdekket flere transaksjoner som skulle vært rapportert/stanset», heter det videre.

Ifølge Økokrim sendte advokater 16 såkalte MT-meldinger (Melding om mistenkelig transaksjon) av totalt 16.531 i 2021.

En annen sårbarhet som nevnes i rapporten, er at Økokrim mener det er advokatfirmaer som trolig kontrolleres av andre enn de personene som formelt står oppført som daglig leder og/eller eier av foretaket.

«Dette kan være personer uten advokatbevilling og som på ulike måter kan knyttes til et kriminelt miljø. Tilsynsrådet frykter at kriminelle aktører kan få kontroll med virksomheten i advokatforetak ved at advokater av ulike årsaker befinner seg i et avhengighetsforhold til bakmenn som har til hensikt å utnytte advokatvirksomheten til kriminell virksomhet», advarer Økokrim.

Økokrim: Betydelig risiko for hvitvasking knyttet til advokater

Risikoen for hvitvasking knyttet til advokater, er av Økokrim vurdert til å være «betydelig».

«Risikoen knytter seg særlig til bruk av klientkonto, ettersom opplysninger om transaksjoner via denne kontoen er beskyttet av advokatens lovbestemte taushetsplikt. Risikoen for misbruk øker der advokaten har mangelfull kunnskap om formålet med en transaksjon, for eksempel der advokatens bistand er begrenset til å motta eller videreformidle et oppgjør. Uklarheter vedrørende hvitvaskingslovens rekkevidde leder også til svakere rutiner og økt hvitvaskingsrisiko», heter det i rapporten.

Når det gjelder revisorer, ligger risikovurderingen på «moderat», ifølge rapporten.

«Liten grad av aktsomhet fra revisor kan imidlertid føre til at tillit etableres til virksomheter som er involvert i hvitvasking», advarer Økokrim.

«Mindre revisjonsvirksomheter er generelt mer utsatt for å bli utnyttet til hvitvasking sammenlignet med større virksomheter, som er del av et nettverk og kjennetegnes av høy profesjonalitet. Større revisjonsvirksomheter som inngår i et internasjonalt nettverk er derimot utsatt for å bli involvert i multinasjonale hvitvaskingsoperasjoner», legges det til.

Hele rapporten, som Advokatbladet omtalte først, kan du for øvrig lese her.

– Jeg tror mange advokater ikke tenker gjennom hvor lett de kan bli misbrukt i hvitvaskingsøyemed 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også