Lovavdelingen: Var inhabil da han vurderte advokatpartner som hadde søkt på stilling ved Efta-domstolen

I uttalelsen vises det til en spesialordning i KOFA, hvor både medlemmet i Innstilingskomiteen og advokaten sitter, som Lovavdelingen mener må tillegges avgjørende vekt i saken.
INHABIL: Lovavdelingen har sett på relasjonen til Simonsen Vogt Wiig-partner Karin Fløistad (avbildet) og komitémedlem Finn Arnesen, og konkludert med at sistnevnte var inhabil da han behandlet advokatens sak. | Foto: Heiko Junge/NTB
INHABIL: Lovavdelingen har sett på relasjonen til Simonsen Vogt Wiig-partner Karin Fløistad (avbildet) og komitémedlem Finn Arnesen, og konkludert med at sistnevnte var inhabil da han behandlet advokatens sak. | Foto: Heiko Junge/NTB

I november innstilte Innstillingskomiteen for nominasjon av dommer ved Efta-domstolen på to kandidater til stillingen, professor Hans Petter Graver og lagdommer Michael Reiertsen.

«Etter Utenriksdepartementets prosedyre for nominasjon av kandidat til stilling som dommer ved Efta-domstolen skal komiteen «innstille inntil tre kandidater som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene til stillingen», men det var ikke enighet i komiteen om en eventuell tredje kandidat. Komiteen valgte derfor å innstille de to kandidatene som en samlet komité anså å være de to best kvalifiserte», het det i en pressemelding.

Totalt var det sju søkere, blant disse Simonsen Vogt Wiig-partner Karin Fløistad, som ifølge advokatfirmaet har særlig kompetanse innen EU/EØS-rett, konkurranse- og statsstøtterett, offentlige anskaffelser og generell forvaltningsrett.

Nå har Lovavdelingen kommet med en uttalelse etter at den ble bedt av Utenriksdepartementet om å vurdere habiliteten til komitémedlem Finn Arnesen.

«Bakgrunnen for henvendelsen er Arnesens relasjon til Hans Petter Graver og Karin Fløistad, som begge søkte stillingen som Efta-dommer. UD har bedt om en vurdering av om komiteen la til grunn riktig rettslig grunnlag for vurderingen av Arnesens habilitet, og om komiteens saksbehandling av habilitetsspørsmålet var forsvarlig. I tillegg er vi bedt om å vurdere om Arnesen var habil til å delta i komiteens behandling av innstillingssaken», heter det i uttalelsen fredag ettermiddag.

Lovavdelingen mener at relasjonen til Graver, slik den er beskrevet av professor Arnesen, ikke er nær nok til at denne i seg selv kan lede til inhabilitet.

«Det er noe mer krevende å vurdere relasjonen til Fløistad», skriver Lovavdelingen.

Det vises til en ordning som ble etablert i forbindelse med at Arnesen og Fløistad sitter sammen i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). 

«Ifølge redegjørelsen vi har mottatt varslet Arnesen i juni 2020 KOFAs leder om at han ville be seg fritatt fra vervet som nemndsmedlem. Vi oppfatter det som at dette var begrunnet med at vervet medførte samarbeid med Fløistad, i form av deltakelse i nemndsmøter. På dette tidspunktet ble nemndsmøtene etter det vi forstår holdt digitalt. I stedet for at Arnesen sa fra seg vervet, ble det etablert en ordning som skulle sørge for at de to ikke skulle sitte i nemnd sammen. Ordningen fravek den rulleringen av nemndsmedlemmer som normalt fant sted.», skriver Lovavdelingen og fortsetter:

«Ved ordningen i KOFA har motsetningsforholdet mellom Arnesen og Fløistad fått et direkte uttrykk utad.»

I sin oppsummering og konklusjon trekkes nettopp spesialordningen i KOFA opp, og det vises til at den fortsatt var i bruk høsten 2022, og Lovavdelingen mener vurderingen av hvordan situasjonen fortoner seg utad må tillegges avgjørende vekt i saken.

«Det er etter vårt syn grunn til å konstatere inhabilitet hvis de samlede omstendighetene er slik at man må regne med at partenes eller publikums tillit til upartiskheten er svekket. Etter vårt syn er ordningen i KOFA og bakgrunnen for den så vidt spesiell at denne, sammenholdt med de involvertes sterke interesse i avgjørelsen og den betydelige graden av skjønn som var overlatt til innstillingskomiteen, samlet sett utgjør særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til Arnesens upartiskhet i saken. Vi har på denne bakgrunn under tvil kommet til at Arnesen etter vårt syn var inhabil til å behandle saken i innstillingskomiteen», står det avslutningsvis.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også