Per Danielsen mister advokatbevillingen – varsler stevning

Advokatbevillingsnemnden tilbakekaller advokatbevillingen til Per Danielsen. I et vedtak til advokaten vises det til at det foreligger flere kritikkverdige forhold hvor enkelte av disse har pågått over lang tid.
Advokat Per Danielsen mister sin bevilling. | Foto: Berit Roald / NTB
Advokat Per Danielsen mister sin bevilling. | Foto: Berit Roald / NTB

Tirsdag i forrige uke behandlet Advokatbevillingsnemnden innberetningsaken til Per Danielsen. Tilsynsrådet hadde på forhånd foreslått tilbakekall av hans advokatbevilling, og nemnden tar dette til følge.

Det går frem av et fersk vedtak fra Advokatbevillingsnemnden som AdvokatWatch har fått innsyn i.

«Advokatbevillingsnemnden har kommet til at Per Danielsen er uskikket til å drive advokatvirksomhet og har mistet den tillit som er nødvendig i yrket», heter det i det 28 siders lange vedtaket.

«Gjennom disiplinærklagene, rettssakene advokatfirmaet har vært involvert i og informasjon Tilsynsrådet har mottatt direkte fra tidligere klienter konstaterer Advokatbevillingsnemnden at Per Danielsen gjentatte ganger, over tid, har blitt kritisert for sin opptreden overfor klientene og for måten han har organisert advokatvirksomheten sin på», står det videre.

Nemden skriver at som revisjons-, og rapporteringspliktig advokat i foretaket bærer Per Danielsen en vesentlig del av ansvaret for den overordnede driften i virksomheten, herunder hvilke rutiner som gjelder for klientinntak og oppdragsbekreftelse, rutiner vedrørende håndtering av fri-rettshjelpsaker, fakturering, og annen generell oppdragshåndtering.

«Nemden finner dette kritikkverdig og lite tillitvekkende. Som advokat uten fritak fra regnskaps- og revisjonsplikten har Per Danielsen også hatt et generelt og særskilt ansvar for klientmiddelbehandlingen i foretaket og for transaksjoner via advokatfirmaets klientbankkonto. Dette ansvaret gjelder i utgangspunktet uavhengig av hans kunnskap om den enkelte transaksjon som har blitt foretatt. Utførelsen har vært kritikkverdig over tid», skriver Advokatbevillingsnemnden.

Videre viser nemnden til at Danielsen underveis i prosessen «bare delvis har gitt uttrykk for vilje til endringer av de kritikkverdige forholdene», og nemnden mener derfor at det er grunn til å anta at forholdene fortsatt pågår.

– Jeg vil benytte meg av min rett til å fortsette min advokatpraksis som advokat mens tingretten behandler saken. Stevning er allerede under utarbeidelse til Oslo tingrett. Vedtaket er oversvømmet av faktiske og rettslige feil. Jeg har aldri sett et dokument i mitt liv med så mange feil, skriver Danielsen i en e-post til AdvokatWatch.

Ifølge nemdnen sendte Danielsen inn to brev på til sammen 137 sider med merknader, samt en omfattende mengde vedlegg, før saken ble behandlet. Han la også frem sin sak i nemndsmøtet.

«Danielsen kom i nemndsmøtet både med kritikk av egne klienter og motparter i mange av de sakene som Tilsynsrådet bygget sin innstilling på. Dette kan synes å være en vedvarende innstilling fra hans side. Nemnden kan ikke se at det er noe grunnlag for Danielsens kritikk og som advokat er det i alle fall han som må ha hovedansvaret for å klargjøre oppdrag og på den måten hindre at det er et grunnlag for slik kritikk fra egne klienter som søker advokatbistand», heter det i vedtaket.

Advokatbevillingsnemden har også kommet til at forholdene, som de begrunner tilbakekallet med, gjør Danielsen usikket til å yte rettshjelp.

Advokatbevillingsnemnden behandlet også innberetningssaken til sønnen, Håkon M.S. Danielsen, på samme møte. Avgjørelsen her er ennå ikke klar, opplyses det til AdvokatWatch.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også